Close

Závazný návod k použití nafukovacích atrakcí


Nafukovací atrakce, které vyrábíme jsou ve vysoké kvalitě stejně jako všechny ostatní produkty v našem portfoliu. Jsme schopní vyrobit nafukovadlo přesně dle vašeho požadavku, jak tvarového tak barevného. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Atrakce musí být instalována na rovném povrchu bez ostrých a drsných předmětů❶❷❸❹. Musí být, včetně fukaru, ukotvena k zemi pomocí upevňovacích kolíků❺❽. Na atrakci a v jejím okolí se nesmí manipulovat s ohněm a ostrými předměty. Přípojka elektrického proudu musí být vždy v bezpečné vzdálenosti od atrakce a zajištěna tak, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Atrakce je určena pro děti od 3 let za stálého dohledu dospělé osoby❾. Dodržujte ZÁVAZNÝ NÁVOD K OBSLUZE NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ viz dále.

10
11
12
13

Atrakce musí být uložena suchá❿. I při slunečném počasí je třeba před odpojením fukaru⓫⓬ nechat proschnout její spodní stranu⓭, která byla ve styku se zemí. V případě ušpinění se musí omýt pouze vlažnou vodou bez použití saponátu.

ZÁVAZNÝ NÁVOD K POUŽITÍ NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ
JE NUTNÉ, ABY:
 1. Byl trvalý dohled nad skákacím hradem (viz. „Dohled“)
 2. Uživatelé byli vpuštěni do nafukovacího zařízení řízeným a bezpečným způsobem
 3. Byla vymezena maximální výška uživatele podle výšky skákacího hradu
 4. Byl omezen maximální počet uživatelů, kteří mohou být v zařízení současně podle počtu daného konstrukcí
 5. Byl zaměstnán alespoň minimální počet obsluhujících osob
 6. Uživatelé odložili obuv
 7. Uživatelé odložili tvrdé, ostré nebo nebezpečné předměty
 8. Uživatelé pokud možno odložili brýle
 9. Bylo zakázáno jíst, pít a žvýkat žvýkačky
 10. Vstup byl udržován volný, neucpaný
 11. Bylo uživatelům zakázáno šplhání nebo zavěšování na ochranných stěnách
 12. Byly zakázány kotrmelce a jiné drsné hry
 13. Obsluhující osoba a nebo asistenti neustále sledovali činnosti v nafukovacím zařízení
 14. Obsluhující osoba nebo asistenti používali píšťalku nebo jiné signály k upozorňování uživatelů
 15. Obsluhující osoba nebo asistenti oddělovali větší, divočejší uživatele od menších uživatelů
 16. Během čerpání paliva do dmychadla poháněného vnitřním spalovacím motorem bylo nafukovací zařízení evakuováno
 17. Dodržet volný prostor u vstupu do skákacího hradu. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat lavičky, židle a podobné pevné předměty.
POSTUP V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBO NEHODY:
 1. Při větru silnějším jak 8 m/s vyzvat všechny uživatele, aby opustili, nafukovadlo. Vypnout skákací hrad vytažením ze zásuvky.
  Hrozí převrácení skákacího hradu
 2. V případě deště ihned vyzvat všechny uživatele k opuštění skákacího hradu a skákací hrad vyfouknout. Zajistit elektrické součásti
  proti vlhku a vypnout přívod elektrické energie. Ve chvíli kdy přestane pršet je nutné skákací hrad vysušit a poté, je možné
  jej nadále využívat.
 3. V případě nehody některého z uživatelů, je třeba zajistit volnou cestu ven ze skákacího hradu zraněnému uživateli. Vyhledat rodiče
  popř. zákonného zástupce. Pokud se ani jedna z těchto osob v okolí nevyskytují, vyhledat pořadatele popř. lékařskou pomoc.
 4. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie např. z důvodu vypadení pojistek, je nutné vyzvat všechny uživatele, aby
  opustili skákací hrad.
DOHLED
 1. Nafukovací zařízení se nesmí používat bez dohledu.
 2. Pokud je nafukovací zařízení bez obsluhy, musí být vyfouknuté a zdroj energie musí být odpojen.
 3. Provozovatel musí stanovit počet a vhodnost dohlížejících osob nutných k bezpečné obsluze nafukovacího zařízení s ohledem
  na maximální počet uživatelů uvedených na nafukovacím zařízení, věk uživatelů, prostředí, ve kterém se nafukovací zařízení bude
  používat a na informace poskytnuté výrobcem nebo dodavatelem. Dohlížejícími osobami jsou jedna obsluhující osoba a tolik
  asistentů, kolik stanovil provozovatel. Dohlížející osoby musí být snadno rozpoznatelné.
BĚŽNÁ KONTROLA
 1. Provozovatel musí provádět běžnou kontrolu nebo pověřit osobu k provádění běžné kontroly.
 2. Běžná kontrola se musí provádět, jakmile je zařízení připraveno k použití, vždy před skutečným použitím. Musí se zkontrolovat zda:
 • Stanoviště je vhodné
 • Všechna ukotvení jsou bezpečně upevněná a na svém místě
 • Příslušenství je na místě (např. koberec na obuv)
 • V textilii nebo ve švech nejsou žádné závažné otvory nebo trhliny.
 • Bylo použité vhodné dmychadlo
 • Vnitřní tlak vzduchu je dostatečný k tomu, aby vytvořil pevnou a bezpečnou oporu pro nohy
 • Se nevyskytují přístupné elektrické součásti a na kabelech nejsou místa opotřebení
 • Nejsou poškozené zásuvky, objímky, vypínače atd. 
 • Připojovací hadice a dmychadlo jsou navzájem pevně spojeny
 • Dmychadlo je bezpečně umístěno a jeho ochranná mříž je neporušená
 • Veřejnost nesmí zařízení používat, dokud nejsou závady identifikované při běžné kontrole odstraněny.
Kontaktujte nás

  Jméno*

  E-mail*

  Telefon

  Poznámka

   

  Manager prodeje